Menu

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy

XXXVII sesja Rady Gminy Ostrów Wielkopolski, która odbyła się 25 czerwca br. zakończyła się jednogłośnym udzieleniem przez radnych absolutorium wójtowi gminy Piotrowi Kuroszczykowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.


To potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, a tym samym zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Głosowanie poprzedziło sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok ubiegły, które przedstawiła skarbnik Barbara Jurek, a także sprawozdanie wójta gminy Piotr Kuroszczyka z wykonania budżetu za ubiegły rok.- Budżet za ubiegły rok był wykonany bardzo dobrze, ponieważ to 4 rok z rzędu, kiedy osiągamy nadwyżkę budżetową. Deficyt gminy na koniec roku wyniósł ponad 14 mln zł i łatwo policzyć, że przy dochodach ponad 75 mln zł jest to zaledwie 20%. Gmina przez cały czas ma stabilną sytuację finansową i duże możliwości finansowe, ale zawsze podkreślam, że decyzje finansowe należy podejmować rozważnie. Dochody gminy wynikają z podatków, których nie podnosimy już od 6 lat, czy też subwencji i zadań zleconych. Subwencja oświatowa na rok 2017 wyniosła 15 mln zł, a wyrównawcza ok. 6 mln zł. Mogę z pełną świadomością powiedzieć, że w naszej oświacie mamy szkoły i przedszkola zadbane i cały czas podnosimy ich standard. Przypomnę, że od dwóch lat w naszej gminie mamy również bezpłatne przedszkola, nadal utrzymujemy w szkołach dwa języki obce oraz świetlice. Wydatki na oświatę w ubiegłym roku wyniosły ponad 28 mln zł. Też możemy łatwo policzyć, że stanowi to niespełna 40% budżetu gminy Ostrów Wielkopolski. Oczywiście gmina w ubiegłym roku inwestowała w obiekty oświatowe – obecnie kończy się rozbudowa Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Słaborowicach, poprawiono wygląd korytarzy w Lewkowie, przeprowadzono też kilka drobnych inwestycji jak remont przedszkola w Borowcu.
W ubiegłym roku udało się nam zrealizować inwestycje drogowe – nowe nawierzchnie na drogach, nowe chodniki. Łącznie z utrzymaniem na drogi wydano ponad 5 mln zł. Wspomagaliśmy też powiat ostrowski kwotą ponad 500 tys. zł. Zakończyliśmy właśnie duży projekt, jakim była budowa nowej remizy strażackiej w Wysocku Wielkim, a inwestycja trwała od ubiegłego roku i wyniosła ok. 650 tys. zł. W ubiegłym roku inwestowaliśmy również w ochronę p.poż., zakup samochodów strażackich, obiekty sportowo-rekreacyjne, czy świetlice. Wszystkim Państwu za wspólną realizację tegorocznego budżetu i zaplanowanych w nim zadań, serdecznie dziękuję, zaczynając od Rady Gminy, dyrektorów szkół, przedszkoli, sołtysów, rad sołeckich, stowarzyszeń, straży pożarnych. Dziękuję mojemu zastępcy, pani skarbnik i sekretarzowi oraz wszystkim pracownikom gminy Ostrów Wielkopolski za współpracę i realizację powierzonych zadań w 2017 roku - powiedział w swoim wystąpieniu wójt gminy Piotr Kuroszczyk.
Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Wojtczak przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej rekomendując jednocześnie udzielenie wójtowi gminy absolutorium. -Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał analizy wykonania budżetu gminy Ostrów Wielkopolski za rok 2017 przedłożony przez wójta Gminy Ostrów Wlkp., Pana Piotra Kuroszczyka. Pod względem zgodności spraw, celowości i gospodarności, zapoznał się z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. oraz sprawozdaniami finansowymi o symbolu Rb, jak również z uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 26.04.2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Ostrów Wlkp. za 2017 rok. Po tej analizie budżetu komisja wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu gminnego za 2017 rok. Komisja Rewizyjna już po raz 4 bada budżet gminy i stwierdza, że każdy następny jest ambitniejszy na miarę obecnych czasów. Podsumowując, zespół Komisji Rewizyjnej ocenia budżet pozytywnie – powiedziała radna Maria Wojtczak, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Pozytywną opinię wydały również wszystkie Komisje Rady Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.
Zarówno uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania jak i uchwałę o udzielenie wójtowi absolutorium przegłosowano jednogłośnie, przy składzie 12 radnych.
Głos zabrał także przewodniczący Rady Gminy Piotr Śniegowski - Szanowni Państwo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do wykonania zeszłorocznego budżetu. Szczególnie dziękuję pani skarbnik, która czuwa nad całościową realizacją finansową, ale także współpracownikom, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, którzy brali udział w realizacji budżetu.
Wójt gminy Piotr Kuroszczyk odebrał podczas sesji życzenia i gratulacje od radnych gminy Ostrów Wielkopolski, współpracowników, sołtysów, strażaków oraz nauczycieli.

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Powrót na górę

Kultura

Szkoły

Lokalne Info

Media w Ostrowie

Parafie

Znajdz nas